top of page

"

ושאלתי את פי משיח: אימת אתי מר?
והשיב לי: בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות ייחודים ועליות כמוך ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה

- אגרות הקודש מאת הבעש"ט לר' גרשון מקיטוב-

"

"פעם אחת היה בעל תפילה, שהיה עוסק תמיד בתפלות ושירות ותשבחות להשם יתברך, והיה יושב חוץ לישוב, והיה רגיל לכנס לישוב, והיה מדבר מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסק בעבודת השם כל ימי חייו ולבלות ימיו בתפלה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו', והיה מרבה לדבר דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו חוץ לישוב"

לו"ז שיעורים

שיעורים

ליקוטי מוהר"ן
מעלה לבונה
19:00
שלישי
עיקרי אמונה לבעש"ט
בית כנסת מדרש משה קוסובסקי 9 ירושלים
18:45
רביעי
נשמתא דאורייתא
20:00
רביעי
שיעורים מוקלטים
תרומה
bottom of page